Слято, полуслято и разделно писане (съществителни ... ПДФ Печат Е-мейл
Статии - Статии по български език

Слято, полуслято и разделно писане – основни положения
и най-чести отклонения

Изписването на такива думи и на съчетания от думи се ръководи от принципа на смисъла. За по-точно определяне допълнително се прилагат различни “тестове” като характер на ударението, възможни промени в граматичните форми, смисъл и степен на свързаност на съставките, степен на терминологизираност и съответно на употреба според характера на текста – научен, популярен и пр. Принципно може да се посочи, че когато думата е сложна, тя предполага или слято, или полуслято изписване. Това зависи от отношението между основите, от които е “изградена” думата. Когато думата е съставна или е синтактично съчетание, тя се пише разделно.


Слято, полуслято и разделно писане при съществителни имена. Традиционните сложни думи са с едно главно ударение. Те са съставени са от две или повече основи с точно определено място, между които има съединителна гласна –о-, -е-, -и- (законОпроект, проектОплан, ценОразпис). При тях рядко се допускат правописни грешки. Понякога краят на първата основа поема функцията на съединителна гласна (метрОстанция, радиОстанция). Често свързването е пряко без съединителна гласна (газстанция, петгодишен, екшънплан). При сложните думи втората основа обикновено се променя граматично – газостанциите, газстанцията. Възможно е двете основи да са се променили – да бъдат две самостоятелни думи, които са се сраснали дотолкова, че са загубили или променили граматично характеристиката си – нисколетящ (обект), високоскоростен (влак).


Смислововото отношение в основите на сложните думи може да бъде равноправно (главна основа=главна основа) или подчинено. Това означава, че в единия случай двете основи са с еднаква “тежест” в думата, а във втория случай подчинената основа характеризира допълнително главната основа. При подчиненото отношение се наблюдават два основни смислови типа. При първия е налице главна основа – подчинена основа. При втория е налице подчинена основа – главна основа.

Особености при подтипа подчинена основа – главна основа. Смисловото отношение е такова, че първата съставка определя допълнително втората. Втората съставка е водещата и върху нея пада главното ударение. Такива думи се изписват слято: ценоразпис ‘разпис на цени’, проектозакон ‘проект за закон’. Съставката в главната основа може да бъде -графия, -логия, -метрия и др.: криминология, стенография и пр. В тези сложни думи почти не се допускат правописни грешки. Грешки се допускат в една група сложни съществителни имена като препъникамък, лапнимуха, прескочикобила. При тях са слепени повелителна форма на глагол, върху която пада ударението и която е подчинена основа, и съществително име. Някои от тези думи са преминали в класа на собствените имена – имена на месности, села, махали и пр.: Палилула,Чуйпетльово и пр. Рядко се допускат правописни грешки при имената на празници и на градове: Бабинден, Мечкинден, Петковден, Крумовград, Ботевград. Те също могат да се опишат като комбинация от слепени съставки (тоест без съединителна гласна) между прилагателно име и съществително нарицателно. Слято се изпиват думи, чиято първа съставка е числително – тригодишнина, стогодишнина. Ако има цифри на мястото на подчинената основа, изписването е полуслято: 50-годишнина. По същия начин се изписват случаите, при които вместо числително има название на буква или самата буква: бета-лъчи и β-лъчи. Когато обаче числителното е написано с думи и е съставно по строеж, то се изписва разделно – трийсет и пет годишнина.

Ударението при някои сложни думи пада върху подчинената основа. Тя се слепва към главната основа: уебсайт, сноуборд, шорттрек, яхтклуб. Очевидно е, че засега думи като уеб, сноу, яхт в езика ни не са развили самостоятелни граматични форми (?уебове, ?сноута). Тези съставки нямат и особен смисъл за българското езиково съзнание (разбира се, като изключим училите английски). Тези фактори определят слятото им изписване.

Когато съставките от подобни думи се употребяват самостоятелно (допинг, допингът; бизнес, бизнесът, секс, сексът), изписването им може да бъде или слято, или разделно. Най-често то е разделно – допинг контрол, бизнес среща, тенис верига. Една от причините за това е, че над осем срички думата е нечетивна. Точно в тази случи се допускат грешки като полуслято изписване. При колебание е добре да се обърне внимание на смисъла. Така например допинг контрол е само една конкретна проява (форма) за контрол наред с други форми за контрол (граждански, административен, държавен и пр.), бизнес среща е само един вид среща наред с деловата, любовната, дипломатическата и пр. В тези случаи се задава въпросът какъв контрол, каква среща и пр., който ориентира коя е подчинената основа (дума).

Като подчинена основа може да бъде употребена съкратена дума – масмедии, сексманиак, геополитика, афроамериканец, аудиокасета – със или без съединителна гласна.Обикновено и ударението пада върху нея. Тогава изписването е слято. Все пак думи като рок, поп, фолк, джаз могат да се схващат и като съкратени прилагателни (фолклорен, джазов, популярен и пр.). Това обяснява и възможността им за слято изписване с главната основа.

Ако подчинената основа е абревиатура (независимо дали е на килирица или на латиница), изписането е разделно: АГ болница, МВР център, тв лиценз, GSMоператор, USпрезидент, SOS сигнал. Чужди буквени съкращения, назоваващи имената на буквите – GP, DVD, SMS, PR, CD, но употребени като нарицателни съществителни се пишат на кирилица слято – джипи, дивиди, есемес, пиар, сиди. Наименованието на устройството за подвижна памет USB, написано на български ще изглежда така: юесби, но в разговорността е разпространен синонимът флашка. Има вероятност той да попадне в книжовния език. Когато става въпрос за абревиатури, преминали в класа на собствените имена като названия на институции, фирми и пр. – изписването е разделно и с главни букви – Си Ен Ен, Би Би Си, Ейч Ви Би.


Особености на подтипа главна основа – подчинена основа. Тук втората основа (дума) обяснява първата вагон-ресторант (вагон, който е ресторант), началник-влак, началник-отдел, заместник-директор. В такива думи има две главни ударения. Словоформите им се променят само в подчинената основа (в края на думата): министър-председател(ите), кандидат-студент(ите). Ако тези съществителни се съкращават, освен точките между съкратените групи се пише малко тире: ас.-режисьор, зам.-дир., чл.-кор. Често такива думи се изписват разделно. Има и още един начин за ориентиране и за проверка на изписването. Не можем да кажем *Началникът е влак, *Членът е кореспондент, *Началникът е отдел, *Заместникът е директор.

Важно е да се запомни, че ако се променя първата съставка, такива думи се пишат разделно: екипкандидат, екипът кандидат, екипи кандидати; страна членка, страната членка, страните членки. Втората част на такива съществителни се бърка с приложение, което се огражда с тире и запетая:
инженер – директор на завода,
страна – членка на Европейския съюз,
държава – участничка в преговорите,

Към такива съществителни може да се прибави и трета основа (дума). Тя се пише разделно: заместник министър-председател, заместник началник-управление. Понякога се бъркат случаи като заместник-директор и заместник главен редактор, заместник главен преговарящ.

В българския език има фразеологични съчетания от две съществителни, които се пишат полуслято: брилянт-сълза, очи-череши, гайтан-вежди.


Особености на типа главна основа – главна основа. В тази група основите на думата са равноправни, между тях може да вмъкне съюзът и. Те се пишат полуслято: внос-износ, касиер-счетоводител.
По традиция слято се изписват Будапеща, Индокитай, но Австро-Унгария.


Съставните думи и словосъчетания се пишат разделно, като смисловото отношение между отделните думи при тях не се отчита. Объркването произтича от неразличаването на втората дума, която е приложение: държава собственик, специалист счетоводител, екип кандидат. Дали дадена дума е приложение, може да се провери, ако е възможно да се образува изречение със спомагателния глагол съм: екипът е кандидат. Приложението е друго, второ название на един и същи обект. Втората процедурна стъпка е възможността да се направи проверка с други словоформи на проблемното словосъчетание. Ако е налице промяна в граматичните форми за число или определеност – специалисти счетоводители, екипи кандидати, държавата собственик, екипът кандидат – тогава изписването е разделно.

Съчетания от типа на водещ предаване, завеждащ отделение, завеждащ дирекция се пишат разделно и не бива да се объркват със случаи като заместник-директор. Старши експерт, младши експерт се пишат разделно, независимо че първите съставки се променят рядко.

Разделно и с две главни букви се пишат географски имена, когато са образувани от прилагателно и съществително собствено име: Нова Загора, Стара Загора, Долни Богров, Горна Малина. Ако са образувани от прилагателно (числително) и съществително нарицателно, изписването е разделно и с една главна буква: Червен бряг, Нови пазар. Това са съставни собствени имена. Към тази група се отнасят и названия на празници, образувани по същия начин: Нова година, Трети март.Има случаи, когато към такова географско име, се добавя още една съставка: Голям Мечи връх, Горна Бела речка. Изписването е отново разделно, но с две главни букви.

 
 
 

SMS Login

За да получите код за достъп изпратете SMS с код quiz на номер 1092 (цена 2.40 лв. с ДДС). Полученият код за достъп е валиден 7 дни.
Кой е онлайн?

В момента има 90 посетители в сайта

Статистика

Членове : 17917
Съдържание : 95
Брой прегледи на съдържанието : 1012316