Слято, полуслято и разделно писане (прилагателни ... ПДФ Печат Е-мейл
Статии - Статии по български език

Слято, полуслято и разделно писане – основни положения
и най-чести отклонения

Изписването на такива думи и на съчетания от думи се ръководи от принципа на смисъла. За по-точно определяне допълнително се прилагат различни “тестове” като характер на ударението, възможни промени в граматичните форми, смисъл и степен на свързаност на съставките, степен на терминологизираност и съответно на употреба според характера на текста – научен, популярен и пр. Принципно може да се посочи, че когато думата е сложна, тя предполага или слято, или полуслято изписване. Това зависи от отношението между основите, от които е “изградена” думата. Когато думата е съставна или е синтактично съчетание, тя се пише разделно.


Слято, полуслято и разделно писане на прилагателни имена. Правописните отклонения тук са многобройни. Част от тях произтича от неразпознаването на отношенията между думите, от които такива прилагателни са образувани. Друга част се дължи на влиянието на смисловите отношения и логическото ударение.

Слято изписване на прилагателните. В тези случаи се следи отново за отношението между главна и подчинена основа. Прилагателни като бледосин (по принцип нюансите на цветовете се пишат слято), здравноосигурен (осигурен как), сърдечноболен, са образувани от наречие, допълнително характеризиращо главната основа. Проблемът е, че някои от тях се схващат като терминилогизирани, тоест пишат се слято, а други – не, тоест изписват се разделно. Може да се направи проверка: ако спойката е силна, разместването на съставките е невъзможно и би нарушило смисъла – средноаритметичен > ?аритметичен средно, национално отговорен > отговорен национално. Невинаги това разместване е сигурен критерий.

 • Ако прилагателното е образувано от сложно съществително, което се изписва слято (риболов), то и самото прилагателно се изписва слято – риболовен.
 • Ако прилагателното е образувано от сложно съществително, което се изписва полуслято (заместник-директор), то прилагателното се изписва слято – заместникдиректорски.
 • Ако прилагателното е образувано от съчетание, което се пише разделно (административно право, наказателно право), такова прилагателно се изписва слято – административноправен, наказателноправен.

Понякога такива прилагателлни се изписват съкратено. Между съкратените групи се пише точка и малко тире: сел.-стоп. Ако съкратените части са абревиатура от по една буква, точки и тире не се пише: жп (железопътен), пп (противопожарен).

 • Прилагателно, което е образувано от географско име и наставка -ски, се пише слято: Черно море –черноморски, Горна Малина - горномалински.
 • Прилагателно, образувано от лично и фамилно име, от лично име и думи като бай, бачо и наставка -ски, се пише слято и с малка буква: байганьовски, иванвазовски, отецпаисиевски. Ако наставката е -ов, такива прилагателни се пишат полуслято с две главни букви: Иван-Вазов роман, а като имена на селища се пишат разделно Капитан Андреево, Поручик Чунчево.
 • Прилагателно, образувано от числително и съществително (чиито части се пишат разделно – една минута, три минути), се пише слято: едноминутен, триминутен, половинчасов. Ако числителното е написано с цифри, то се свързва с малко тире към основата: 1-минутен, 3-минутен. Ако числителното е написано с думи и е съставно по строеж, всички думи се пишат разделно – двайсет и пет метров.
 • Прилагателни, при които основната дума е причастие (-ащ, -ещ, -л, -н), се пише слято, ако се схваща като смислово единство: правоимащ, новонастанен, новоназначен. Ако не се схващат като единство, се пишат разделно късно пристигнал.

Полуслято писане на прилагателни

 • Прилагателни имена, които са образувани от сложни думи с полуслято изписване поради равнопоставеност на основите (внос-износ), се пишат също полуслято: внос-износен режим. По принцип, ако двете съставки на такова сложно прилагателно се схващат като равнопоставени, което формално позволява между тях да добави съюзът и, то се пише полуслято: търговско-промишлен (търговска и промишлена палата, ?търговска промишленост, ?промишлена търговия). Втората стъпка в процедурата за проверка е възможността да се образува съчетание от типа на вътрешна търговия > вътрешнотърговски. Тази възможност е блокирана.

Рядко, но все пак такава възможност може да появи, например социално-исторически (< и социален, и исторически поглед) и социалноисторически (< поглед на социалната история). С други думи, решението как да се изпише такова прилагателно не е формално, то зависи от контекста, в който прилагателното е употребено.

 • Сложни прилагателни, при които е налице съкратена и цяла основа на относителни прилагателни имена, като главното ударение пада върху втората част, се пишат полуслято: химико-фармацевтичен.
 • Сложни прилагателни, които са съставени от цели (качествени) прилагателни, се пишат полуслято: сиво-червен, черно-бял, кисело-сладък.
 • Някои фразеологизирани съчетания, съставени от две качествени прилагателни без съединителна гласна и образувани чрез повтаряне на едното прилагателно или на част от него (тази част може да бъде разширена с представки или наставки) се пишат полуслято: важен-важен; бит-пребит, немил-недраг, гол-голеничък, един-единствен, щур-пощурял. По същия начин се пишат прилагателни, чиито основи са с близко или противоположно значение: пиян-залян, ситен-дребен.

 
 
 

SMS Login

За да получите код за достъп изпратете SMS с код quiz на номер 1092 (цена 2.40 лв. с ДДС). Полученият код за достъп е валиден 7 дни.
Кой е онлайн?

В момента има 89 посетители в сайта

Статистика

Членове : 17917
Съдържание : 95
Брой прегледи на съдържанието : 1012315