Слято, полуслято и разделно писане (наречия) ПДФ Печат Е-мейл
Статии - Статии по български език

Слято, полуслято и разделно писане – основни положения
и най-чести отклонения

Изписването на такива думи и на съчетания от думи се ръководи от принципа на смисъла. За по-точно определяне допълнително се прилагат различни “тестове” като характер на ударението, възможни промени в граматичните форми, смисъл и степен на свързаност на съставките, степен на терминологизираност и съответно на употреба според характера на текста – научен, популярен и пр. Принципно може да се посочи, че когато думата е сложна, тя предполага или слято, или полуслято изписване. Това зависи от отношението между основите, от които е “изградена” думата. Когато думата е съставна или е синтактично съчетание, тя се пише разделно.

Слято, полуслято и разделно писане на наречия

Слято се изписват много разнородни като формална структура наречия. Някои са образувани от предлог и наречие (бездруго, отникъде, оттам, накратко, навън, наясно), други – от предлог и съществително (всъщност, насън, нащрек, надвечер, подред, присърце, отръки, наглед), трети са реликти от стари падежни форми (вкупом, встрани, навеки, насъне, наяве), а при четвърти просто ударението се е преместило (присърце, презглава, доземи, залудо, призори).

Полуслято се изписват наречия, образувани чрез свързване на две наречия, които са в равноправно отношение помежду си и означаващи обикновено неопределеност: бързо-бързо, едва-едва, веднъж-дваж, горе-долу, днес-утре, живо-здраво, криво-ляво, лека-полека, напред-назад, насам-натам, отдолу-догоре, оттук-оттам, сега-засега, тук-там.

Полуслято се изписват сложни наречия, образувани чрез свързване на две повелителни глаголни форми според типа главна основа главна основа: иди-дойди, кажи-речи, чупи-купи.По същия начин се оформят и сложни наречия като: току-виж, току-речи, току-така.

Полуслято се изписват сложни наречия и неопределителни местоимения, образувани с частиците еди-, -годе, що-:еди-как (си), еди-какъв (си), еди-кога (си), еди-кой (си), еди-какво (си), еди-къде (си), еди-що (си); току-що, що-годе.
Изразите от горе до долу, от къде накъде, от тук на там; от време на време, от край до край се пишат разделно.

Слято писане на предлози. Има предлози, които са образувани от предлог и наречие (въпреки, извън, отсам, наоколо), или от предлог и съществително (вдън, наместо, според), или от два предлога (допреди, всред, измежду, накрай, поради, посред, заради), които се мислят като цялост. Те се пишат слято.

Слято и разделно писане на съюзи. Съюзи, които образуват смислова цялост, се пишат слято(догдето, докато, докогато, доколкото, загдето, затова, накъдето, откак, откогато, отколкото). Понякога не се различава съюзната връзка затова (защото) от съчетанието за това (за нещо).
Повечето съюзи се пишат разделно: въпреки че, освен че, след като, преди да. Не се отчита отношението между смислите на изграждащите ги части: без да, въпреки че, за да, като да, като че, макар че, освен да, освен дето, освен като, освен че, преди да, само че, след като, стига да, сякаш че, щом като; тъй както, ако и и да, ами че, а пък, и да. Тъй като образуват смислова цялост, съставните съюзи не могат да бъдат разделяни със запетая. В сложни изречения запетая се поставя преди тях.

Слято, полуслято и разделно писане на междуметия. За да се отбележи графично удължено произнасяне на гласна или на съгласна, се използва повтаряне на буквата, която се изписва слято: ааа, ооо, меее, пссст. Като цяло, междуметията, в чиито съставки могат да се отделят две и повече междуметия, се пишат полуслято: дрън-дрън, чук-чук, шушу-мушу.
Полуслято се пишат и съществителни имена, образувани като междуметия: дум-дум (вид куршуми), пинг-понг.

 
 
 

SMS Login

За да получите код за достъп изпратете SMS с код quiz на номер 1092 (цена 2.40 лв. с ДДС). Полученият код за достъп е валиден 7 дни.
Кой е онлайн?

В момента има 70 посетители в сайта

Статистика

Членове : 17917
Съдържание : 95
Брой прегледи на съдържанието : 1012298