Някои съвременни фонетично обусловени редувания ... ПДФ Печат Е-мейл
Статии - Статии по български език

Някои съвременни фонетично обусловени редувания
и отразяването им в правописа и правоговора

В правописа се отразява едно друго редуване: преходът на о в е в думи, които завършват на -ай,-ей, -ой. Това са едносрични съществителни, които образуват мн. ч. с наставка -ове/-еве: брой – броеве, строй–строеве, и местоимения от ср. р.: твой –твое, мой–мое. Именно поради редуването о/е книжовната правоговорна не препоръчва йотуване [твойо, мойо, свойо, бройеве, стройеве].

Популярното изпадане на ер голям в думи и форми на думи всъщност е резултат от редуване ъ в нула (ъ>q). То е широко застъпено в езика и отразява промени, настанали със старобългарските ерове.

При съществителните имена – най-общо, които завършват на -ър, -ъл, -изъм, -ът, -ък, следва да се очаква или да се търси отпадане на ер голям, когато се образуват форми за множествено число и звателни форми – вятър, ветрове, ветре. По-детайлно картината се разгръща така:

 • Изпадането се наблюдава във формите на думи, при които има вмъкнат ер накрая (в основната форма) и които са обикновено заети от друг езикарбитър, бакалавър, ансамбъл, бинокъл.
 • При съществителните на -изъм (архаизъм – архаизмът, архаизми, два архаизъма, реализъм, организъм) ерът отпада в определените форми и когато се образува мн.ч. Понякога при бройните форми се наблюдава колебание – два организма и два организъма. Причината за това е, че едната група съществителни на -изъм са с с абстрактно значение, те рядко иват форми за множествено число и още по-рядко образуват бройни форми. Но една друга група съществителни със същата наставка като фразеологизъм, организъм, архаизъм се мислят като конкретни броими същности (предмети), и редовно образуват форми за множествено число. В тези форми ерът изпада – организми, архаизми, историзми. Но ерът се запазва в бройните форми: два архаизъма, три организъма, когато се мислят като броими предмети.
 • Ерът отпада в малко съществителни на -ър, -ъл, -ъм, -ън, ако изобщо при тях може да се образуват форми за мн.ч. – вихър, вихри; спазъм, спазми.
 • Ерът отпада в множественото число на две думи на -ът: нокът – нокти, лакът – лакти.
 • Ерът отпада в множественото число на четири съществителни на ък: залък –залци, момък – момци, момко, порядък – порядки порядъци), потомък –потомци.
 • Ерът отпада в звателни форми на лични имена на –ър, -ъл: Петър – Петре, Димитър – Димитре, Павел – Павле, Александър – Александре, Софокъл – Софокле. При прилагателни имена, които са образувани от такива лични имена, ерът също отпада: Дамокъл – дамоклев меч, Александровска болница, Димитровска задушница.

В съвремието все повече се разширява групата на онези съществителни, които в окончанието си имат ер голям, но във формите за множествено число той не изпада. Това са думи от турски език: яхър, кахър, хатър, катър, сатър, бакър, чадър, хасър. В много думи от английски с наставка -er, която в български приема вариант -ер или -ър: джемпър – джемпъри, килър – килъри, дилър – дилъри, мениджър – мениджъри, брокер - брокери, няма изпадане на ера.

Съществителни с наставки -ък, -лък не участват в това редуване, срв. данък – данъци, камък – камъни, петък – петъци, копчелък – копчелъци.

 • Изпадане на големия ер се наблюдава и при прилагателни, причастия (влякъл – влякла, дошъл – дошла), при местоимения, които завършват в основната си форма на -ъл, -ър, -ъв, -ък, -ичък: бегъл, бодър, всякакъв, еднакъв, близък, гадък, бедничък, бледничък. Големият ер изпада в определените им форми, във формите за женски и среден род и тези за множествено число. И така, големият ер изпада:
  • от формите за женски и среден род ед. ч. и от формите за мн. ч. на прилагателни, които окончават на -ър или -ъл, напр. светъл: светла, светло, светли, топъл: топла, топло, топли; кръгъл: кръгла, кръгло, кръгли.
  • от формите за женски и среден род ед. ч. и от формите за мн. ч. на някои минали деят. причастия на -ъл: рекъл, но рекла, рекло, рекли; донесъл, донесла, донесло, донесли. В случаи на колебание, тъй като понякога гласната [а] в последната сричка се чува като [ъ] – писал, извикал, попитал подобно на влязъл, донесъл, се прави проверка: ако гласната ане изпада в тези форми (писала, извикала), значи се пише а.
  • от формите за множествено число на думи от чужд произход, по-стари заемки, които окончават на -ър и -ъл в ед. ч.: театър – театри, министър, диоптър. Когато тези имена се членуват или образуват бройна форма, големият ер се запазва: театър театърът, два театъра. В по-нови заемки се запазва – дилър, дилъри, дилърът, двама дилъри.
  • от членуваните форми на ед. ч. при същ. на -изъм: реализъм, реализмът, реализма; от формата за мн. ч. (ако е възможна) – организми; фразеологизми. Но се запазва в в бройната форма два организъма; два фразеологизъма.

Особеност на някои думи е подвижността на големия ер. Той може да се премята в групите ър/ръ и ъл/лъ. Премятането има закономерен характер и зависи от обкръжението на групата. Общото правило гласи, че ако след групите следва една съгласна, ер голям се пише пред р, л, тоест реализира се групата ър, ъл: д|ър| во, г|ъл| т|ам. Ако обаче след групата има повече от една съгласна, ерът голям се рлоизнася и се пише след р,л, тоест реализира се групата ръ или лъ: д|ръ|вн|ик, м|лъ|кна. Това правило е възприето в книжовния език от североизточните говори. То е валидно, когато се образува нова дума (не само словоформа) с ново значение от един и същ корен: пълня – плънка.

Причини от различен характер – исторически, изговорни и не само строго лингвистични – са създали условия да има много изключения от това правило.

 • Позицията на групите ър/ръ и ъл/лъ в едносрични думи. В повечето случаи се реализира ръ, лъвръх, гръд, но се отбелязват изключения – сърп, жълт, и колебания, а също и дублетни форми. Когато се образуват словоформи от такива едносрични думи, те очевидно преминават в групата на многосричните.
 • В многосрични думи се отбелязват изключения: повърхност, мъртвец.
 • Вторичните несвършени глаголи с наставка -вам (довършвам, прекършвам, скълцвам) запазват непроменени тези групи, такива каквито са в съответните им глаголи от свършен вид, тоест независимо от посочените условия: довърша – довършвам; разбъркам – разбърквам.

Редуване на е с нула (изпадане на е в определени позиции), (е>q), следва да се очаква при съществителни, които в основната си форма завършват на -ел, -ен, - ец: факел, бъкел, овен, песен, борец, творец, писец. То се реализира, във формите за мн. ч. – факли, бъкли, овни, песни, творци, писци. Редуването се наблюдава в думата ден –дни, а също и при пес – псе (тук е свързано с образуване на нова дума от среден род). В тестовите задачи често се влючват две думи – старец и отец, чиито форми за мн. ч. са старци, отци, а звателните са старче, отче.

 • Изключения има в следните думи: свредел –свредели, стубел – стубели, възел – няколко възела и два възла (като мярка), факел/факла – факели, факли; резен –резени.
 • При думи с наставка -ец се получава и второ редуване: е/йбоец –бойци, броец –бройци, деец –дейци, европеец –европейци. Тези случаи също се използват за проверка на знанията и поради появата на й. Изпадането на е предизвиква обеззвучаване в средисловие: лъжец – лъжци, вдовец – вдовци, жребец – жребци, зъбец – зъбци. Обеззвучаването не се отразява в правописа поради действието на морфологичния принцип.
 • Изпадане на е се наблюдава при числителни бройни на -ем: осем – осми, седем – седми, тоест когато от тях се образуват числителни редни.
 • Гласната/буквата е изпада от формите за женски и среден род ед. ч. и от формите за мн.ч. на прилагателни имена от м.р., които завършват с наставка -нен: каменен каменна, каменно, каменни. Когато от същите прилагателни се образуват съществителни, обикновено се добавя наставката –ник: конен – конник. Тези случаи могат да се разглеждат и като струпване на двойни съгласни в думата (вж. по-долу).

 
 
 

SMS Login

За да получите код за достъп изпратете SMS с код quiz на номер 1092 (цена 2.40 лв. с ДДС). Полученият код за достъп е валиден 7 дни.
Кой е онлайн?

В момента има 73 посетители в сайта

Статистика

Членове : 17917
Съдържание : 95
Брой прегледи на съдържанието : 1012301