Математически обозначения ПДФ Печат Е-мейл
Справочник - Справочник
=равно, равенство
тъждествено равно, съвпада, съвпадение
приблизително равно
различно
<по-малко
>по-голямо
по-малко или равно
по-голямо или равно
+плюс (знак за събиране)
-минус (знак за изваждане)
* или xзнаци за умножаване (често се изпуска: а*b = axb = ab)
:знак за деление
аnчислото а повдигнато на степен n (n - степенен показател)
Sample Imageзнак за квадратен корен (квадратен корен от числото а)
Sample Imageкорен n-та степен от числото а (n-ти корен от а)
( ), [ ],{}скоби (кръгли, квадратни и фигурни - за обозначаване на последователността за действие)
+перпендикулярно,ортогонално
¦паралелно, успоредно
~подобно
?триъгълник
ъгъл
(дъга
оградус
'минута
"секунда
constконстанта (постояна величина)
πотношение на дължината на окръжност към нейния диаметър (пи)
eоснова на натуралните логаритми (неперово число)
безкрайност
f(x)функция на независимата променлива х (на аргумента х)
sinсинус
cosкосинус
tgтангенс
ctgкотангенс
secсеканс
cosecкосеканс
arcsinарксинус
arccosарккосинус
arctgарктангенс
arcctgарккотангенс
shсинус гиперболичен
chкосинус гиперболичен
thтангенс гиперболичен
cthкотангенс гиперболичен
schсеканс гиперболичен
cschкосеканс гиперболичен
lg, lnлогаритмична функция
logaлогаритъм с основа а
lgbдесетичен логаритъм от числото b
lnbнатурален (с основа е) логаритъм от числото b
limграница
Sample Imageграница на функция когато аргументът х се стреми към стойността а (а може да бъде ± ∞)
Sample Imageсума
Sample Imageсума на последователност от членове An, където n е цело число (или номер), което се изменя от a до b (a и b са цели числа и могат да имат следните стойности a = - ∞, b = + ∞)
Sample Imageпроизводна функция на аргумента (променливата) х
Sample Imageпроизводна функция на няколко промеливи по една от тях (частна производна)
Sample Imageинтеграл на функция (неопределен интеграл)
Sample Imageопределен интеграл (в границите от а до b, където а и b могат да имат следните стойности a = - ∞, b = + ∞)
iимагинерна единица
a + biпредставяне на комплексното число w (a - действителната част на комплексното число, b - имагинерната част)
R(w)действителната част а
Im(w)коефициент на имагинерната част b
|w|модул на комплексното числа w

Sample Image или a

вектор а
|a|модул на вектора а
единични вектори в тримерна декартова координатна система
ax, ay, azкомпоненти на вектора а в декартова координатна система

Sample Imageскаларно произведение на два вектора в декартова координатна система

Sample Image

Sample Imageвекторно произведение на вектори в декартова координатна система

Sample Image

Sample Imageоператор на Хамилтон ("набла")
оператор на Лаплас ("делта")
gradградиент на скаларно поле
divдивергенция на векторно поле
n! =1.2.3.….nфакториел - цяло число (принето е да се счита, че 0! = 1)
 
 
 

SMS Login

За да получите код за достъп изпратете SMS с код quiz на номер 1092 (цена 2.40 лв. с ДДС). Полученият код за достъп е валиден 7 дни.
Кой е онлайн?

В момента има 77 посетители в сайта

Статистика

Членове : 17917
Съдържание : 95
Брой прегледи на съдържанието : 1012305